วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ความสำคัญของการสนับสนุนหรือการสร้างทีม E-Sports จากบริษัทใหญ่

30 ต.ค. 2023
71

ความสำคัญของการสนับสนุนหรือการสร้างทีม E-Sports จากบริษัทใหญ่

การสนับสนุนหรือการสร้างทีม E-Sports จากบริษัทใหญ่ มีความสําคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน อุตสาหกรรม E-Sports กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีมูลค่าตลาดทั่วโลกหลายพันล้านดอลลาร์ การมีทีม E-Sports ที่แข็งแกร่งจะช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี

ประการแรก การสนับสนุนทีม E-Sports จะช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์อย่างมาก เนื่องจากมีแฟนคลับจํานวนมากติดตามชมการแข่งขัน E-Sports ผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย การสนับสนุนทีมเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์ไปพร้อมกัน ยิ่งทีมประสบความสําเร็จ ชื่อแบรนด์ก็จะเป็นที่จดจําและมีภาพลักษณ์ที่ดีตามไปด้วย

ประการต่อมา การสนับสนุนทีม E-Sports สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ เช่น การผลิตสินค้าที่ระลึกหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทีม การจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับแฟนคลับ การจัดทําโฆษณาผ่านสื่อ E-Sports เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ชื่นชอบ E-Sports

สุดท้าย การสนับสนุนทีม E-Sports สามารถสร้างความภาคภูมิใจและความผูกพันกับองค์กรให้กับพนักงานได้ โดยเฉพาะพนักงานรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการแข่งขัน E-Sports ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรให้น่าสนใจมากขึ้น

ดังนั้น การสนับสนุนหรือการสร้างทีม E-Sports จึงเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สําคัญสําหรับบริษัทใหญ่ เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ ขยายโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความผูกพันกับพนักงาน อันจะนํามาซึ่งผลประโยชน์ในระยะยาว